Счетоводно обслужване:
Абонаментно счетоводно обслужване:

 • Ежемесечно осчетоводяване на счетоводната документация
 • Месечно приключване на фирмената отчетност на база на предоставени от клиента документи и информация
 • Изготвяне и подаване на справка-декларация и други документи, съгласно ЗДДС
 • Изготвяне на платежни документи за разплащане към бюджета

Годишно счетоводно приключване:

 • Изготвяне на годишните счетоводни отчети на фирмата съгласно действащото законодателство, НСС и МСС.
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация на компании
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация на физически лица
 • Изготвяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

Отчети за мениджмънта:

 • Предоставяне на месечни/тримесечни отчети в стандартна форма (зададена от нашия софтуер)
 • Изготвяне на месечни/тримесечни отчети по форма и съобразени с дейността на фирмата и желанието на клиента
 • За удобство на нашите клиенти отчетите могат да се предоставят на английски език
 • Нашият екип предоставя всякакъв вид вътрешно-фирмени справки, необходими за анализ на дейността на различните фирмени отдели

Персонал и заплати:

 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
 • Изготвяне на платежни нареждания за изплащане на данъци и осигуровки към бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в регистъра на НОИ
 • Представителство пред органите на социално осигуряване при ревизии

Вътрешен одит:
Ако искате да разберете дали всичко е наред със счетоводното отразяване на дейността на вашата фирма, спазва ли се действащото законодателство, НСС и МСС, може да се обърнете към нашия екип.
Ние ще направим необходимите проверки на фирмената документация и начина, по който тя е отразена във вашите счетоводни регистри. Ще ви дадем подробен отчет на счучващото се във вашето счетоводство, анализираме ситуацията и ще дадем препоръки и насоки за коригиране на несъответствията, за да ви гарантираме нужното спокойствие.

Данъчни консултаци:
Данъците са неразделна част от всеки бизнес и всяка дейност, която носи съответно приходи на компанията. Независимо от големината на фирмата и нейният оборот данъците оказват вклияние върху реализираната печалба. Ефектът от данъците е важен за планирането на фирмените разходи, както и паричните потоци.

 • Ние ви предлагаме ефективно управление на данъчните ефекти върху резултатите от дейността на вашата фирма
 • Предоставяме възможност за планиране на данъчните разходи
 • Оптимизираме дължимите данъци, според дейността на вашата фирма
 • Прилагаме съответните действащи Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

Административни услуги:
Некст Поинт предлага на своите клиенти различни административни услуги с цел улесняване ежедневната работа на своите клиенти.

 • Издаване на актуално състояние
 • Вписване на промени в ТР
 • Публикуване на годишни отчети в ТР
 • Издаване на документи за наличие/липса на данъчни задължения
 • Изготвяне на договори за заем, наем, услуги и други документи
 • Изготвяне на пълномощни
 • Откриване/закриване на банкови сметки
 • Он-лайн банкиране
 • Писмени преводи от/на английски език