Данъците са неразделна част от всеки бизнес. Като важно звено, от което зависи целия краен резултат на компанията данъците си имат своите изисквания и крайни срокове, които е необходимо да се спазват от всяка компания, в часност нейното счетоводство. Ние можем да ви напомним за крайните срокове за плащане на дължимите данъци към бюджета, както и документите, които трябва да се подадат към съответните инстанции.

Ежемесечни крайни срокове:

7-мо число на мецеса

 • краен срок за пускане на месечен отчет за предходния месец от фискалните устройства на търговските обекти

10-то число на месеца

 • краен срок за внасяне в бюджета на осигурителните вноски за предходния месец на лица работещи по граждански договори и самоосигуряващи се лица (парите трябва да са постъпили по сметките на НАП най-късно на тази дата)
 • краен срок за подаване на Интрастат-декларации за предходния месец
 • краен срок за подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартна дейност от лотарии, томболи, Бинго и Кено.

14-то число на месеца

 • краен срок за подаване на ДДС справка-декларация и внасяне на дължимия ДДС за предходния данъчен период (предходния месец)
 • краен срок за подаване на VIES-декларация за предходния месец от задължените лица

15-то число на месеца

 • краен срок за внасяне на месечни авансови вноски за корпоративния данък по ЗКПО
 • краен срок за внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за предходния месец – представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност

20-то число на месеца

 • краен срок за подаване на декларации образец № 1 от осигурителите за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през предходния месец
 • краен срок за деклариране на направените залози и данъка от организаторите на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри
 • краен срок за внасяне на данъка от хазартна дейност от телефонните и телекомуникационните оператори

30-31-во число на месеца

 • краен срок за внасяне на данъците при източника по ЗКПО за предходен месец
 • краен срок за внасяне на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ за предходен месец
 • краен срок за внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за предходния месец
 • краен срок за подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите за дължимите задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС” за текущия месец
 • краен срок за внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения (ако има частични плащания за предходния месец)

Тримесечни и годишни крайни срокове:

31 януари

 • Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основно трудово правоотношение
 • Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за настоящата година
 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първо тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка от 5 на сто
 • Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица за промяна на видът на осигуряването за текущата година
 • краен срок за деклариране на внесените данъците при източника по ЗКПО и окончателните данъци за изплатени и начислени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ за предходното тримесечие

31 март

 • Краен срок за подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната година
 • Заплащане на първа вноска на данъка върху превозните средства за текущата година. Лицата, които са предплатили в този срок данъка за цялата година, ползват отстъпка от 5 на сто.

30 април

 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ тримесечие на текущата година
 • Внасяне на първа вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за текущата година. Лицата, които са предплатили в този срок данъка за цялата година, ползват отстъпка от 5 на сто.
 • Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през предходната година и внасяне на дължимия по декларацията данък
 • Подаване на справка за изплатени доходи, различни от трудови правоотношиния на физически лица от юридически лица
 • краен срок за деклариране на внесените данъците при източника по ЗКПО и окончателните данъци за изплатени и начислени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ за предходното тримесечие

30 юни

 • Внасяне на втората вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за текущата година.

31 юли

 • краен срок за деклариране на внесените данъците при източника по ЗКПО и окончателните данъци за изплатени и начислени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ за предходното тримесечие

30 септември

 • Внасяне на третата вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за текущата година.

31 октомври

 • краен срок за деклариране на внесените данъците при източника по ЗКПО и окончателните данъци за изплатени и начислени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ за предходното тримесечие

30 ноември

 • Внасяне на четвъртата вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за текущата година